HomePrivacy Policy

Privacy Policy

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Woningstichting HEEMwonen (hierna: ‘HEEMwonen’).

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie

Voor HEEMwonen is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. HEEMwonen spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en rekeningnummer, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze HEEMwonen uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Indien u gebruik wilt maken van de diensten van HEEMwonen, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt. Denk hierbij aan de gegevens die noodzakelijk zijn om de huurovereenkomst uit te voeren.

Doeleinden van de verwerking

HEEMwonen verzamelt persoonsgegevens met als doel het verhuren, onderhouden, renoveren, bouwen en verkopen van woningen.

Categorieën persoonsgegevens

HEEMwonen verwerkt de volgende algemene persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, trouwdatum, burgerlijke staat en bankgegevens.

HEEMwonen verwerkt de volgende gevoelige gegevens: inkomensgegevens (dit kan een inkomensverklaring van de Belastingdienst zijn of een salaris- of uitkeringspecificatie) en informatie over de huishoudsamenstelling.

HEEMwonen verzamelt wanneer noodzakelijk persoonsgegevens bij derde partijen.

Grondslag voor gegevensverwerking

HEEMwonen verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van de huurovereenkomst, of op grond van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van HEEMwonen, of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.

 • Overeenkomst: Voor het verhuren van een woning wordt een huurovereenkomst opgesteld tussen de huurder en HEEMwonen. Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.
 • Wettelijke plicht: HEEMwonen verwerkt tevens uw persoonsgegevens indien dit nodig is ter voldoening aan wettelijke verplichting die op HEEMwonen rust.
 • Gerechtvaardigd belang: Indien HEEMwonen een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is HEEMwonen gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken. Denk hierbij aan het verwerken van persoonsgegevens om bijvoorbeeld woonfraude, overlast en hennepteelt te bestrijden.
 • Toestemming: Als HEEMwonen persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal HEEMwonen uw toestemming vragen voordat HEEMwonen de persoonsgegevens gaat verwerken.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

HEEMwonen kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de huurovereenkomst. Zo kan bijvoorbeeld een aannemer worden ingehuurd om reparaties aan de woning uit te voeren. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak, zoals uw adres of eventueel een telefoonnummer.

HEEMwonen maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft HEEMwonen verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers.

In bepaalde situaties kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met gemeenten, politie of zorginstellingen, om bijvoorbeeld woonoverlast of fraude aan te pakken.

Vertoont u ongewenst huurdersgedrag? Dan loopt u het risico dat wij u op een signaleringlijst plaatsen. Dit doen we bijvoorbeeld als we van een rechter uw woning mogen ontruimen of als u de Opiumwet overtreedt. Ook als u een van onze medewerkers bedreigt, plaatsen we u op deze lijst. Staat u op deze lijst? Dan kan dit gevolgen hebben voor het krijgen van een andere sociale huurwoning. Dit geldt ook voor nieuwe woningen bij andere woningcorporaties.

HEEMwonen verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal HEEMwonen geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

Bewaartermijn

HEEMwonen waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Beveiliging en integriteit van gegevens

HEEMwonen heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging opgenomen. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens HEEMwonen betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Rechten van de betrokkene

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. HEEMwonen vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of een verzoek te doen aan de balie op ons kantoor. U heeft de volgende rechten:

 • Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door HEEMwonen over u verwerkte persoonsgegevens. HEEMwonen stuurt de gevraagde informatie zo spoedig mogelijk naar u toe. Hierbij wordt altijd een uiterlijke termijn gehanteerd van 4 weken. HEEMwonen brengt hiervoor geen kosten in rekening.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens;
 • Recht op gegevenswissing: u heeft het recht op wissing van u betreffende persoonsgegevens indien HEEMwonen deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;
 • Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, HEEMwonen de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door HEEMwonen over te laten dragen aan een andere organisatie;
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HEEMwonen. Bij een dergelijk verzoek zal HEEMwonen de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

Camerabewaking

Voor uw en onze veiligheid en ter bescherming van ons bezit kunnen er camera’s rondom complexen of woningen van HEEMwonen hangen.
Meer informatie kunt vinden op: heemwonen.nl/camerabewaking

Klachten

Als u een klacht heeft over de werkwijze van HEEMwonen, kunt u dit melden bij HEEMwonen zelf, of u kunt een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Lees ook onze cookieverklaring.

Contact

U kunt contact opnemen met Privacy Officer van HEEMwonen via het onderstaande adres:

Woningstichting HEEMwonen
T.a.v. de Privacy Officer
Markt 52
6461 ED Kerkrade
privacy@heemwonen.nl
(045) 645 44 44

Kunnen we je helpen?

Openingstijden Carnaval

Op carnavalsmaandag (12-02) en dinsdag (13-02) zijn we gesloten.

Voor spoedgevallen zijn we uiteraard 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Je kunt hiervoor bellen naar 045 645 4444.

Fijne carnaval!