HomeSamen voor Kerkrade-Oost

Samen voor Kerkrade-Oost

Samen gaan we aan de slag in Kerkrade-Oost, een wijk met uitdagingen, maar vooral veel kansen. In Kerkrade-Oost zijn de afgelopen jaren al verschillende projecten gestart die de wijk een stevige impuls geven.

Aan de slag!

Samen gaan we aan de slag in Kerkrade-Oost, een wijk met uitdagingen, maar vooral veel kansen. In Kerkrade-Oost zijn de afgelopen jaren al verschillende projecten gestart die de wijk een stevige impuls geven. Rolduckerveld wordt de komende jaren bijvoorbeeld grootschalig aangepakt met de sloop van hoogbouwflats, vernieuwing van de openbare ruimte en nieuwbouw. En in de buurt Bleijerheide-Nulland is SUPERLOCAL gerealiseerd en wordt een nieuwe impuls gegeven aan de leefbaarheid, waarvoor inmiddels een wijkplan is opgesteld. Kortom, Kerkrade-Oost is volop in ontwikkeling! 

Naast deze mooie ontwikkelingen is behoefte aan een ambitieplan dat een sterk fundament vormt voor een brede aanpak in Kerkrade-Oost. Om de leefbaarheid en veiligheid in Kerkrade-Oost structureel te versterken, willen gemeente, woningcorporaties en welzijn- en zorginstellingen komen tot een gemeenschappelijke visie. Gemeente Kerkrade, HEEMwonen, Wonen-Zuid, Impuls en Meander hebben hiervoor het initiatief genomen. Samen met alle andere partners én inwoners willen wij werken aan de versterking van de welvaart en leefbaarheid in de buurten. Daarmee dragen we bij aan de ambitie van Stadsregio Parkstad om de regio te ontwikkelen tot een vitale en leefbare regio met een krachtig economisch, fysiek en sociaal profiel.

Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid

Het is onze ambitie om het welvaarts-en welzijnsniveau van de inwoners van Kerkrade-Oost te verhogen en de leefbaarheid en veiligheid in de verschillende buurten te verbeteren. We richten ons op een groot aantal thema’s, zoals arbeid en vrije tijd, subjectief welzijn, materieel welzijn, gezondheid, wonen, samenleving, veiligheid en milieu.


We realiseren ons dat de opgave groot is en niet van vandaag op morgen gerealiseerd is. Dit plan is daarom richtinggevend voor de langere termijn. Maar het kan niet blijven bij alleen een vergezicht. Daarom bevat dit plan ook voorbeelden van concrete initiatieven die de komende periode verder worden uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Daarmee geeft dit plan focus. We willen immers voorkomen dat er voortdurend nieuwe projecten opgestart worden waar niet van duidelijk is aan welk einddoel deze bijdragen. Daarnaast vergroot dit plan de samenhang tussen de programma’s, plannen en projecten, zodat we als partners nog beter kunnen samenwerken om onze ambities waar te maken. Samen voor Kerkrade-Oost!


Een ambitieplan waar veel bewoners en organisaties over hebben meegedacht

In het najaar van 2023 zijn inwoners en andere stakeholders betrokken bij de totstandkoming van dit ambitieplan. Samen doorliepen we 3 stappen: (1) analyse – begrijpen van de huidige situatie, (2) visie – bedenken van de gewenste situatie, en (3) strategie – uitwerken hoe we de visie de komende jaren gaan waarmaken.
 
Tijdens het proces hebben we op verschillende manieren input opgehaald bij verschillende partijen. Zo organiseerden we workshops voor de koplopersgroep (partners die ook op wijkniveau actief zijn en meedenken over de opgave) en de projectgroep (medewerkers van de 5 partnerorganisaties).
 

Actief op zoek naar verschillende perspectieven

We hebben verschillende activiteiten uitgevoerd om de meningen van bewoners, ondernemers en andere organisaties op te halen.
 

Pop-up locatie

Met een kraam en bakfiets hebben we op 4 verschillende plekken in de wijk gestaan en rondgelopen (1) Pastoor Wijnenplein, (2) Old Hickoryplein, (3) Hertogenlaan, en (4) Sint Pieterstraat. Bewoners, bezoekers en andere belangstellenden konden langskomen om hun visie op de wijk te geven: wat gaat goed, wat kan beter en wat zouden we moeten doen? Op een gemiddelde dag maakten zo’n 40 personen daar gebruik van (in totaal ± 160 personen).
 

Workshops specifieke doelgroepen

We organiseerden 4 gerichte workshops voor specifieke doelgroepen: (1) verenigingsleven en bewoners, (2) jongeren, (3) ondernemers, en (4) zorg & onderwijs. Hieraan hebben ± 35-40 mensen deelgenomen.
 

Scholen

In samenwerking met Basisschool Bleijerheide en Diabolo hebben we het kinderperspectief opgehaald. Aan de hand van een tekenopdracht hebben kinderen gekeken naar de identiteit van hun buurt en naar hun droom voor de toekomst. Daarnaast hebben we voor 2 groepen kinderen een kleine workshop georganiseerd om hier verder het gesprek over aan te gaan. 32 kinderen hebben een tekening gemaakt, in totaal hebben 16 kinderen deelgenomen aan de workshop.
 

Vragenlijst

We hebben onder de bewoners een vragenlijst uitgezet. Deze hebben we online (via de social media kanalen van de aangesloten organisaties en de gemeentepeiler) en offline verspreid (via Impuls). We hebben online 261 reacties ontvangen en offline 39 reacties. In totaal hebben we 300 reacties ontvangen op de vragenlijst. Daarmee zijn de uitkomsten niet representatief, maar geven ze wel een goed beeld hoe verschillende bewoners naar hun wijk kijken.
 

Interviews

We hebben ± 7 aanvullende interviews gehouden om meer inzichten te verkrijgen, bijvoorbeeld met de Gebiedsregisseur van Rolduckerveld, de projectleider Stedelijke Ontwikkeling Bleijerheide en Nulland, de projectleider van de omgevingsvisie van Kerkrade, de wijkagent, sociaal consulenten van HEEMwonen, Wijkbeheerder HEEMwonen en medewerkers leefbaarheid HEEMwonen.

Kunnen we je helpen?

Tijdelijk minder goed bereikbaar

Op dit moment zijn we minder goed bereikbaar door een stroomstoring. Onze telefoon is doorgeschakeld naar onze boodschappendienst. Voor spoedgevallen kun je bellen naar naar 045 645 4444.

We doen er alles aan om zo snel mogelijk weer bereikbaar te zijn!